Avís legal i política de privacitat

Titular: G-EUROPA RDI SL

N.I.F.:  B55167092

Domicili: Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, 23A; 25003 Lleida

Telèfon: 873 991 998

E-Mail: info@gainn.cat

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem del següent:

Responsable del tractament i delegat/da de protecció de dades

G-EUROPA RDI SL (en endavant, “GAINN”), amb domicili a Turó de gardeny • Ed. Incuba 1.1; 25003 Lleida, és la responsable del tractament de les seves dades personals.

Vostè pot contactar amb el/la nostre/a delegat/da de protecció de dades a través de l’adreça postal indicada o a través de l’adreça de correu electrònic: dades@gainn.cat

Quines són les seves dades personals que tractem, com les hem obtingut i per què les tractem

Si vostè ha sol·licitat informació sobre les activitats de GAINN…

Les dades personals objecte de tractament són les de contacte corporatiu facilitades per vostè a GAINN mitjançant l’emplenament d’un formulari web o enviant un correu electrònic per tal de sol·licitar informació sobre els serveis i les activitats que GAINN ofereix. GAINN, tracta les seves dades amb la finalitat d’atendre i gestionar la seva sol·licitud d’informació.

Si vostè ens ha facilitat les seves dades per motiu de les relacions entre GAINN i l’entitat per a la qual vostè treballa i/o ofereix els seus serveis…

Les dades personals objecte de tractament són les de contacte corporatiu facilitades per vostè a GAINN per al manteniment de les relacions entre GAINN i l’empresa o entitat per a la qual vostè treballa o col·labora.

Si vostè és client de GAINN…

Les seves dades personals objecte de tractament són les següents:

  • Dades de contacte: aquelles que vostè ens hagi facilitat derivades de la sol·licitud i execució dels serveis oferts per GAINN. Així mateix, les seves dades de contacte podran també ésser utilitzades per enviar-li informació sobre les activitats i els serveis que GAINN porta a terme per al foment de la cooperació empresarial, ajuts i subvencions i la gestió de la innovació.
  • Dades bancàries: les dades bancàries que vostè ens ha facilitat per fer efectives les obligacions derivades de la relació jurídica de la prestació de serveis, per la qual vostè rep o vol rebre els serveis que GAINN li proporciona.
  • Dades fiscals: dades necessàries per al compliment de la normativa de la seguretat social i fiscal.
  • Dades addicionals: dades que vostè ens ha facilitat com a client de GAINN. També s’inclouen les seves dades vinculades que es generin o s’elaborin per part de GAINN durant la vigència de la relació jurídica, amb el compliment estricte per part de l’entitat de les finalitats del tractament que s’exposen en aquest document.

Si vostè sol·licita rebre informació sobre els nostres serveis mitjançant l’emplenament del seu formulari web o a través de l’enviament d’un correu electrònic…

En el cas que vostè sol·liciti rebre informació sobre les nostres activitats i els nostres serveis i consenti que  les seves dades personals siguin objecte de tractament amb aquesta finalitat, GAINN tractarà totes les dades que vostè ens faciliti mitjançant l’emplenament del formulari d’obtenció de dades o correu electrònic.

Així mateix, la normativa aplicable autoritza la nostra empresa a remetre, per mitjans electrònics, informació i comunicacions comercials relacionades amb les nostres activitats i actuacions promocionals relacionades amb el foment de la cooperació empresarial, ajuts i subvencions i la innovació.

GAINN no emprarà les seves dades, en cap cas, per a activitats promocionals en favor de terceres persones o entitats i li remetrà exclusivament informació promocional relacionada o de naturalesa similar a les activitats, ajuts i serveis pel quals ha mostrat interès, participat o contractat amb la nostra entitat. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’ulteriors comunicacions comercials per mitjans electrònics i d’acord amb allò que es referencia a l’apartat “Quins són els meus drets” d’aquesta política.

Per quin motiu podem tractar les seves dades personals

Si vostè ha sol·licitat informació sobre els serveis de GAINN mitjançant l’emplenament del seu formulari web o a través de l’enviament d’un correu electrònic…

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

  • La necessitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació, per la qual cosa és necessari que GAINN procedeixi al tractament de les seves dades.
  • La necessitat de prendre mesures pre-contractuals o d’executar el contracte en el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa és part.

Si vostè ens ha facilitat les seves dades per motiu de les relacions entre GAINN i l’entitat per a la qual vostè treballa o ofereix els seus serveis…

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

  • El tractament de les seves dades per enviar-li informació promocional sobre els nostres serveis relacionats amb el foment de la cooperació empresarial, ajuts i subvencions i la gestió de la innovació.

Si vostè és client de GAINN…

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

  • El compliment de les obligacions derivades de la relació jurídica derivada entre vostè i GAINN conforme a la prestació de serveis que GAINN li proporciona.
  • GAINN, tracta les seves dades amb la finalitat d’enviar-li informació sobre les activitats i els serveis relacionats amb el foment de la cooperació empresarial, ajuts i subvencions i la gestió de la innovació, perquè està autoritzat legalment per poder remetre-li aquestes comunicacions.

Si vostè sol·licita rebre informació sobre les nostres activitats i els nostres serveis…

En el cas que vostè consenti rebre informació sobre les nostres activitats i els nostres serveis, el tractament de les seves dades personals estarà legitimat en base  els motius següents:

  • El CONSENTIMENT que de FORMA EXPRESSA vostè té l’opció d’atorgar a GAINN perquè puguem enviar-li comunicacions i informació, fins i tot per mitjans electrònics, sobre les nostres activitats i/o serveis. Aquest tractament inclou l’anàlisi i el tractament de la informació resultant d’enquestes de satisfacció o de les seves interaccions amb GAINN, derivades de la seva activitat particular, per gestionar de forma més eficient l’enviament d’informació que vostè ens sol·licita.

En el cas que vostè consenti rebre aquestes comunicacions, el seu consentiment inclourà que la nostra entitat pugui elaborar el seu perfil personal per enviar-li informació sobre les anteriors activitats de forma personalitzada i ajustada al mateix. El perfil personal s’elaborarà segons les enquestes de satisfacció que vostè realitzi durant la seva relació amb GAINN i/o sobre les seves diverses interaccions i intercanvis d’informació amb l’entitat.

El tractament de les seves dades personals per a l’enviament de comunicacions sobre activitats i/o serveis de GAINN està legitimat pel consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Si vostè desitja que deixem d’enviar-li aquest tipus de comunicacions, pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment, enviant una sol·licitud a l’atenció del/la delegat/da de protecció de dades, a les adreces postal o electrònica indicades. Aquesta revocació no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat a la revocació i pot comportar que GAINN no pugui dur a terme o complir la seva sol·licitud, el servei o l’activitat que es vegin afectats per aquesta revocació.

Cessions a tercers i decisions automatitzades

GAINN l’informa que les seves dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que GAINN tingui contractats per tal de poder desenvolupar la seva missió.

Sota cap concepte, GAINN cedirà o transferirà les seves dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en aquest apartat sense el seu consentiment previ.

Per a més informació sobre les garanties de la seva privacitat, pot dirigir-se al/a la delegat/da de protecció de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Durant quant de temps guardarem les seves dades personals

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb GAINN i després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació.

Un cop finalitzada la seva relació amb GAINN, les seves dades es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals de GAINN.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Quins són els seus drets

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-se al/a la delegat/da de protecció de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant del/la nostre/a delegat/da de protecció de dades o davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214,  C.P. 08008, Barcelona (Espanya).