Servei integral de gestió d'ajuts fiscals

Entre els instruments amb què compta l'administració per a l'impuls de la innovació empresarial es troben els incentius fiscals i les bonificacions. Els incentius fiscals estan basats en deduccions en l'impost de societats per a la realització de projectes de recerca i desenvolupament i/o innovació tecnològica. Les bonificacions a la quota empresarial de la seguretat social del personal investigador.


Deduccions Fiscals per R+D+i

Gestionem íntegrament la deducció fiscal per R+D i innovació tecnològica

A GAINN garantim la correcta aplicació de les deduccions fiscals per R+D+i, generant el suport documental necessari amb la finalitat d’atorgar seguretat jurídica en cas d’inspecció fiscal. Es poden beneficiar totes aquelles entitats residents en territori espanyol subjectes a l’Impost de Societats, que realitzin activitats qualificades com investigació, desenvolupament o innovació tecnològica segons la redacció de l’article 35 del TRLIS.


Avantatges de les deduccions fiscals per activitats d’R+D+i:

  • Ajuda indirecta a l’R+D+i. Efectes equiparables als de la subvenció, però no tributa
  • Aplicable a qualsevol tipus d’empresa amb independència de la grandària, facturació o sector productiu
  • Aplicació lliure i general al no estar sotmesa a concurrència competitiva
  • Efectes financers immediats; reducció de la quota de l’Impost de Societats
  • S’adapta a la conjuntura econòmica de l’empresa, inclús si no té beneficis (XEC FISCAL, 80% Cash-in)
Figura deducciones fiscales

Reducció de la base de l'Impost de Societats fins al 50%


Bonificacions

T'ajudem a fer compatibles la deducció fiscal per R+D+i i la bonificació per personal investigador

Bonificacions en la quota empresarial de la cotització a la Seguretat Social per personal investigador adscrit en exclusiva a activitats d’R+D+i. Es tracta d’un incentiu no tributari, lligat a la contractació i al manteniment de l’ocupació amb dedicació exclusiva a activitats d’R+D+i.


Aspectes més destacats de les bonificacions:

  • Bonificació del 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per al personal investigador
  • Els treballadors inclosos en els grups 1, 2, 3 i 4 de cotització al règim general de la Seguretat Social que tinguin dedicació exclusiva durant tot el seu temps de treball a l’R+D+i
  • Per a les PIME Innovadores s’estableix una plena compatibilitat d’aquesta bonificació amb les deduccions fiscals per R+D+i
  • Aquelles entitats que apliquin la bonificació en les quotes de deu o més investigadors han d’aportar un informe motivat vinculant, emès pel MINECO

Exemple de compatibilitat de deducció fiscal i bonificació

Estalvi sobre el cost d’un treballador durant el primer període, dedicat en exclusiva a activitats d’R+D+i amb un salari brut anual de 30.000€, per a una empresa que hagi obtingut el segell PIME innovadora

Ejemplo deducción fiscal + bonificación de personal investigador

Estalvi de 24.542,82€